Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 khóa XII

Trong những năm qua, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát tỉnh Khánh Hòa luôn xác định “xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, coi trọng việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và của ngành đến toàn thể cán bộ, công chức nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, công chức, cũng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước, yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao, kịp thời ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ công chức trong toàn ngành Kiểm sát Khánh Hòa. Tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị cho toàn thể đảng viên, công chức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong sinh hoạt đảng, luôn nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, thảo luận thẳng thắn, những vấn đề mang tính nguyên tắc, trở thành nghị quyết thì mọi đảng viên phải chấp hành nghiêm túc.

Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn kịp thời của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tỉnh ủy Khánh Hòa trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tập thể Ban Cán sự đảng đã thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức và tiếp tục thực hiện Nghị quyết tại đơn vị. Hầu hết đảng viên trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa nhận thức được tầm quan trọng và tự giác thực hiện công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đây là những thuận lợi cơ bản để Ban Cán sự đảng triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong ngành kiểm sát Khánh Hòa. Tuy nhiên, có lúc, có nơi việc đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số tổ chức đảng và đảng viên chưa thật sự nghiêm túc nhằm chỉ ra ưu khuyết điểm của đảng viên để có hướng khắc phục tốt hơn. Đội ngũ kiểm sát viên, công chức chưa thật sự mạnh nên một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra hàng năm.

Đến nay, các cấp ủy và tổ chức đảng trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã thực hiện tốt vai trò, chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, thực sự là tổ chức nền móng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở đơn vị. Đảng viên trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa vẫn giữ vững lập trường chính trị, trung thành với sự nghiệp đổi mới của Đảng, chấp hành nghiêm mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuy khối lượng công việc ngày càng tăng, tạo ra nhiều áp lực, nhưng cán bộ đảng viên vẫn an tâm công tác, yêu ngành yêu nghề và phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đội ngũ đảng viên trong đảng bộ hầu hết có trình độ cử nhân Luật trở lên, công tác tại cơ quan bảo vệ pháp luật nên có ý thức tự giác, trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành cũng như công tác Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Các Bí thư chi bộ trực thuộc phối hợp tốt với các Trưởng phòng nghiệp vụ, nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời, sát với yêu cầu thực tiễn của từng đơn vị nghiệp vụ. Tuy nhiên hầu hết ở cơ sở cán bộ làm công tác đảng đều kiêm nhiệm, áp lực về triển khai thực hiện công tác nghiệp vụ của ngành nên đầu tư cho công tác đảng có lúc chưa sâu, chưa kỹ nhất là việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề.

Sau khi có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của Ban Cán sự đảng VKSND tối cao, Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị toàn thể đảng viên, công chức trong đảng bộ vào ngày 13/2/2017 để học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch số 35-KH/TU của Tỉnh ủy.

Ban Cán sự đảng đã ban hành 03 Kế hoạch và 01 Nghị quyết về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và triển khai thực hiện trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa.

Bám sát chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy cơ quan, các chi bộ trực thuộc và các đơn vị trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa đã cụ thể hóa thành những kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đưa việc thực hiện Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, quý, tháng, lồng ghép chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả đạt được:

- Sau học tập Nghị quyết, mỗi đảng viên, công chức đều viết thu hoạch và cam kết bằng văn bản có đối chiếu cụ thể với chức trách, nhiệm vụ được giao, nhằm có những việc làm, hành động cụ thể trong việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phấn đấu và làm cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại công chức, xếp loại đảng viên cuối năm, Đảng ủy và từng Chi bộ có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của đảng viên, công chức ở đơn vị, sau kiểm tra, giám sát đã ban hành kết luận về những ưu, khuyết điểm của đảng viên để đảng viên có hướng phấn đấu. Các đồng chí cấp ủy viên, bí thư chi bộ, thủ trưởng đơn vị đã chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức và người lao động, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh và định hướng để đảng viên, công chức và người lao động kịp thời khắc phục, rèn luyện ý thức và trách nhiệm không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công, thờ ơ với những khó khăn, bức xúc của dân, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Hằng năm, Ban Cán sự đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng và các đơn vị trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa tổ chức các đợt sinh hoạt kiểm điểm đúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Kết quả: Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và các chi bộ thuộc đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh đều được xếp loại trong sạch vững mạnh trở lên hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng viên ở đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh đa số đều được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 2 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (lý do: Đánh giá phân loại công chức không hoàn thành nhiệm vụ) và 7 lượt đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (lý do: sức khỏe, hạn chế về nghiệp vụ);

- Hiện nay, những tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường đang len lỏi vào đời sống của cán bộ công chức nói chung, của đảng viên, công chức ngành Kiểm sát Khánh Hòa nói riêng, một bộ phận đảng viên, công chức không đủ sức đề kháng với những cám dỗ về vật chất đời thường, nên có lúc, có nơi không giữ được mình nên dễ dẫn đến vi phạm…một số đảng viên, công chức không chịu phấn đấu vươn lên, bằng lòng với hiện tại; Không chịu khó nghiên cứu, học hỏi để trau dồi kiến thức phục vụ cho nhiệm vụ được phân công; Không thực hiện nghiêm đấu tranh phê và tự phê, dĩ hòa vi quý…những biểu hiện này chưa đến mức bị xử lý kỷ luật, chỉ nhắc nhở trong sinh hoạt kiểm điểm cuối năm, sinh hoạt định kỳ của tổ chức, đơn vị.

Kết quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành:

+ Trong thời gian qua, ở Viện kiểm sát Khánh Hòa không xảy ra trường hợp ban hành văn bản không đúng, không phù hợp hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung Nghị quyết, kết luận của Đảng. Không xảy ra các trường hợp: suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, công chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động không đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi tác, nhất là cán bộ quản lý, người đứng đầu các cấp và trường hợp người nhà, người thân của cán bộ lãnh đạo chủ chốt có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình.

+ Có thể khẳng định trong thời gian từ năm 2016 đến nay, công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa được thực hiện đúng quy định, quy chế dân chủ trong Ngành, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng công chức, nhận xét đánh giá, nâng lương, kê khai tài sản và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, kiểm sát viên đều thực hiện đúng quy trình, thủ tục quy định của Đảng, Nhà nước và Ngành. Đối với những nội dung được quy định công khai đến cán bộ, công chức đều được thông báo hoặc niêm yết công khai. Các nội dung công tác trên đều có sự tham gia ý kiến của Đảng ủy cơ quan theo Quy chế hoạt động của Ban cán sự đảng, một số lĩnh vực khác theo quy định có sự tham gia ý kiến của Công đoàn. Những văn bản của Đảng, Nhà nước… quy định về chế độ chính sách và những vấn đề có liên quan đến cán bộ đều được phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong toàn ngành. Quá trình thực hiện công tác tổ chức cán bộ đều được bàn bạc, thảo luận và thống nhất trong tập thể Ban cán sự đảng, sau đó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh mới tổ chức thực hiện.

+ Kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế: Đã thực hiện tinh gọn bộ máy Viện kiểm sát tỉnh từ 12 phòng trực thuộc (năm 2015) đến nay còn 8 phòng trực thuộc; Thực hiện Nghị định 108/CP về tinh giản biên chế, trên cơ sở hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2021, đảm bảo tinh giản 10% biên chế của đơn vị. Đến nay đã thực hiện tinh giản 11 trường hợp.

+ Ban Cán sự đảng luôn quan tâm giáo dục cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hai cấp kiểm sát tỉnh, huyện về tác phong làm việc, tránh tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn bức xúc của nhân dân. Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý đều có bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 với nội dung sát hợp nhiệm vụ cụ thể của mình, đổi mới phong cách, tác phong làm việc, chống bệnh thành tích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và phấn đấu thực hiện nghiêm túc các nội dung đã đăng ký có sự giám sát của đảng viên, công chức trong đơn vị.

+ Viện kiểm sát Khánh Hòa không để xảy ra tình trạng ăn uống, chè chén, “liên hoan”, “gặp mặt” khi hội họp, đề bạt, thuyên chuyển công tác. Thường xuyên quán triệt đến đảng viên, công chức không thực hiện việc tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ tết…xa hoa, lãnh phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây phản cảm trong dư luận xã hội.

+ Ban Cán sự đảng tiếp tục triển khai tổ chức trong toàn ngành Kiểm sát Khánh Hòa thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và xác định đây là nội dung quan trọng để thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) sát với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ được giao đối với mỗi đảng viên, công chức.

- Những kết quả khác trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

+ Về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình
Các chi bộ tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và của ngành đến toàn thể đảng viên, công chức nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên, công chức, cũng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước, yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh và định hướng cho đảng viên, công chức tự giác rèn luyện ý thức và tác phong làm việc khoa học, tận tụy, không để xảy ra tình trạng thờ ơ, quan liêu, vô cảm, thiếu trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công, với những khó khăn, bức xúc của dân, kịp thời ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của đội ngũ đảng viên, công chức trong toàn ngành kiểm sát Khánh Hòa.

Ban Cán sự đảng đã chỉ đạo tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10 – CT/TW của Ban Bí thư và Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa. Trong sinh hoạt đảm bảo phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tập thể cấp ủy và cá nhân đảng viên từng năm ở đơn vị căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả tự phê bình và phê bình, kết quả thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống.

+ Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng
Trong thời gian qua, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát Khánh Hòa tiếp tục nhận thức được vai trò, vị trí, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, các chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu năm đã các tổ chức đảng trong ngành kiểm sát Khánh Hòa đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra; Công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Viện kiểm sát tỉnh đã được cấp ủy, chi bộ và Uỷ ban Kiểm tra đảng ủy triển khai, thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả nhất định, góp phần giữ vững kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã bám sát các chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực hiện đúng quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định; các thành viên Ủy ban Kiểm tra đều phát huy trách nhiệm, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số đồng chí đảng viên có lúc chưa nhận thức đầy đủ về phương châm, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát, có Chi bộ chưa thật sự xem công tác kiểm tra, giám sát là một chức năng một khâu của quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, dẫn đến có một vài chi bộ thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên chưa theo đúng kế hoạch đề ra, thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện, còn giản đơn phương pháp, quy trình, chưa tích cực nắm bắt, sàng lọc các nguồn thông tin để     tiến hành kiểm tra…công tác giám sát chuyên đề chưa thực hiện thường xuyên ở đảng ủy và các chi bộ trực thuộc do còn lúng túng trong phương pháp thực hiện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vẫn còn một số hạn chế:

- Một số chi bộ tổ chức kiểm điểm còn nặng về kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chưa đi sâu kiểm điểm làm rõ hơn nữa sự suy thoái theo tinh thần Nghị quyết, chưa mạnh dạn nhận diện những khuyết điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân, có trường hợp đảng viên còn nể nang trong phê bình và tự phê bình.

- Một số cấp ủy, chi bộ chưa thường xuyên đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Trong thời gian qua, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát Khánh Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tương đối tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn ngành Kiểm sát Khánh Hòa. Hầu hết đảng viên, công chức trong ngành đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nên đã thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả nhất định. Đến nay, chưa phát hiện đảng viên, công chức trong ngành có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phải đưa ra kiểm điểm làm rõ trước tổ chức đảng.

Tuy nhiên, đến nay, Ban Cán sự đảng chưa thực hiện việc kiểm tra chuyên đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII) tại các tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc, mà chỉ lồng ghép vào các cuộc kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ theo định kỳ tại các đơn vị. Hàng năm, chưa thực hiện việc sơ kết, đánh giá đối với cá nhân và tổ chức trong thực hiện Nghị quyết để phát huy ưu điểm, chỉ ra những hạn chế, tồn tại để có hướng khắc phục trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

* Ban cán sự đã đề ra các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới:

- Lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Kiểm sát Khánh Hòa tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số14-KH/BCSĐ ngày 12/3/2018 về việc tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa, các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trong ngành tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện trong toàn ngành Kiểm sát Khánh Hòa.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên kết hợp với đấu tranh khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05./.

Ngọc Tuyết

Liên kết website

Thông kê truy cập