Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Hội Nghị Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện theo công văn số 44-CV/BTGHU ngày 31/5/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vạn Ninh về việc tổ chức lớp học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 -2025 và công điện số 02/CĐ-CTUBND ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sáng ngày 04 tháng 6 năm 2021, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh tổ chức Hội Nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội Nghị Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đồng chí Ngô Văn Phước Bí thư Chi bộ quán triệt nội dung chính của Hội nghị
Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị diễn ra trong 01 ngày. Đồng chí Ngô Văn Phước trình bày 02 chuyên đề, đồng chí Giáp Nguyễn Quang Liêm – Phó bí thư Chi bộ trình bày 01 chuyên đề.

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Chuyên đề 2: Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Chuyên đề 3: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp công chức, đảng viên trong Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Tiến Huynh

Liên kết website

Thông kê truy cập