Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra ngành Kiểm sát Khánh Hòa

Chi bộ là nhân tố chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, nâng cao sức chiến đấu của đảng viên và quần chúng. Xác định rõ vị trí, vai trò đó, trong những năm qua, Chi bộ 7 – Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn bám sát các Nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Nghị quyết của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa để lãnh đạo đơn vị Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đã đạt được nhiều kết quả, cụ thể:

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, chỉ tiêu chuyên môn theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo đảng viên, quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị, phát huy quyền làm chủ của đảng viên, quần chúng; thực hiện nghiêm túc việc công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị, trong ngăn ngừa và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí,…

Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai, thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn kiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần chủ động, có sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động; mỗi đảng viên trong chi bộ nêu cao vai trò, tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, góp phần thực hiện tốt các Nghị quyết Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề ra.

Vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra ngành Kiểm sát Khánh Hòa
Hình ảnh công bố Kết luận thanh tra chuyên đề về hoạt động nghiệp vụ năm 2019 tại VKSND TP Cam Ranh
Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Chi bộ đã được Đảng ủy cấp trên biểu dương, ghi nhận và công nhận hai năm liền (2018, 2019) Chi bộ đạt danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Hàng năm, Chi bộ đều có 01 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 01 đảng viên được biểu dương tại Chi bộ.

Đơn vị Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tặng cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu thi đua Khối năm 2019” và được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” hai năm liên tục 2018 - 2019.

Năm 2018 và năm 2019, tập thể đơn vị Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".

Năm 2020 và năm 2021, tập thể đơn vị Thanh tra – Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" gắn với phong trào thi đua "Cán bộ công chức , viên chức Ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện văn hóa công sở".

Vai trò của Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra ngành Kiểm sát Khánh Hòa
Đoàn Thanh tra công bố Kết luận chuyên đề hoạt động nghiệp vụ năm 2020 tại VKSND TP Nha Trang
Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới

Để phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Chi bộ cần tiếp tục thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là: Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tính tích cực, chủ động và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; phát huy trí tuệ của tập thể để bàn và quyết định những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả. Đối với đảng viên cần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiên phong trong mọi công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thường xuyên rèn luyện và học tập, tự giác thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là: Tiếp tục đổi mới phong cách và lề lối làm việc của tập thể và từng cá nhân. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của từng đảng viên trong công tác chuyên môn và công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của đồng chí Bí thư Chi bộ, ngưới đứng đầu đơn vị trong mối quan hệ với tập thể Chi bộ, cơ quan, đơn vị; đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ba là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ đảng, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ Công đoàn; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, có biện pháp tích cực để đáp ứng và giải quyết những yêu cầu chính đáng của đảng viên, quần chúng.

Bốn là: Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, cơ quan, đơn vị. Phát huy dân chủ và đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm; thường xuyên nâng cao tính tự giác, đấu tranh tự phê bình và phê bình; phải có tinh thần cầu thị, không che giấu nhược điểm. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị.

Năm là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc sơ kết, đánh giá, tổng kết qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót và bổ sung các giải pháp phù hợp để triển khai, thực hiện có hiệu quả./.

VQH, Thanh tra - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập