Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện chương trình, mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Ngày 11/6/2012, Ban Chỉ đạo các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao họp tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ngành Kiểm sát nhân dân nhằm thực hiện “Dự án tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình”. Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự về trật tự xã hội, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Thống kê tội phạm, Báo Bảo vệ pháp luật, Văn phòng và Thường trực tổ giúp việc Ban chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao cùng tham dự.

Ban Chỉ đạo đã nghe đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó trưởng Ban Thường trực trình bày Kế hoạch phân công nhiệm vụ và kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2012 và Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2012. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hỗ trợ tích cực cho việc giải quyết án hình sự, trong đó có án ma túy, mại dâm và mua bán người. Đặc biệt, là hoạt động kiểm sát phòng, chống ma túy, mại dâm đạt hiệu quả cao được các cơ quan chức năng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như công tác tham mưu còn chậm. Công tác kiểm tra, hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh về Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội còn ít, mới chỉ dừng lại ở việc quán triệt việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm gồm: Tổ chức kiểm tra , theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả giáo dục, truyền thông và sử dụng kinh phí hỗ trợ chương trình phòng, chống tội phạm tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; xây dựng báo cáo và tổ chức các cuộc họp của ban chỉ đạo nhằm kiểm điểm kết quả công tác kiểm sát thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trong ngành Kiểm sát hàng tháng, hàng quý, năm và các yêu cầu khác theo yêu cầu của Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tội phạm và ma túy, Bộ Công an; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin, truyền thông của ngành Kiểm sát về công tác phòng, chống tội phạm.
Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận sự nỗ lực và kết quả hoạt động của Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm Viện kiểm sát nhân dân tối cao từ đầu năm đến nay. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực nhấn mạnh: Tình hình vi phạm, tội phạm năm 2012 diễn biến hết sức phức tạp, các loại tội phạm gia tăng; trong đó, tội phạm về ma túy thể hiện tính chống đối pháp luật quyết liệt. Tại nhiều địa phương, tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, sử dụng vũ khí nóng công khai không giảm. Trước tình hình đó, trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật, trong đó có Viện kiểm sát cần phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cần quan tâm để thực hiện có hiệu quả “Dự án tăng cường công tác giáo dục truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình” công việc được phân công, tạo sự chuyển biến tích cực trong từng Chương trình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Để tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải có cơ chế phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Rà soát lại tiến độ, kết quả thực hiện của từng chương trình và những trọng tâm công tác năm 2012; các thành viên của Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc phải quản lý, sử dụng kinh phí của các Chương trình một cách hiệu quả, thiết thực, đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đơn vị thông tin, truyền thông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành Kiểm sát về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của Ngành. Kịp thời nêu gương tốt trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội của ngành Kiểm sát nhân dân, qua góp phần thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp mà Đảng, Nhà nước giao phó.

VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập