Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng kỷ niệm 63 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2023)

Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Khánh Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tập trung nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC 02/12/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2023; với phương châm công tác: “Đoàn kết, trách nhiệm – kỷ cương, liêm chính – bản lĩnh, hiệu quả”, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu của Ngành: “Tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trước hết là từ trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp Kiểm sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân các cấp nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp  ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tăng cường trách nhiệm công tố, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm,…đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành góp phần bảo đảm thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay”; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 02/KH-VKS-VP ngày 03/01/2023 về công tác của ngành Kiểm sát Khánh Hòa năm 2023.

Nhằm tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao, hoàn thành kế hoạch công tác đã đề ra;  đồng thời tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến  năm 2045 và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; ngày 13/02/2023 Ban cán sự đảng ban hành Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Ban cán sự đảng xác định 09 nhiệm vụ trọng tâm phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các phòng trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thực hiện. Cụ thể:

- Chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt nam, gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Xác định công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

- Quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người cán bộ Kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Viện kiểm sát nhân dân hai cấp “bản lĩnh, liêm chính và chuyên nghiệp”. Tiếp tục quán triệt thực hiện trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp.

- Tăng cường thực hiện việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác, đảm bảo  công chức được đào tạo toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.Tăng cường công tác đào tạo và tự đào tạo cán bộ. Đổi mới và nâng cao chất lượng các hội nghị tập huấn nghiệp vụ, tự đào tạo bằng nhiều hình thức nhằm từng bước nâng cao trình độ, năng lực của đội  ngũ công chức, đáp ứng yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức trong Ngành.

- Tập trung nguồn lực, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội “không để xảy ra trường hợp đình chỉ do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm”. Chủ động đề ra các biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử; nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa hình sự.

- Tăng cường công tác phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Chủ động yêu cầu Cơ quan điều tra áp dụng hoặc trực tiếp áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản Nhà nước bị thiệt hại, thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; nhất là các vụ án đã được Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa,Tòa án nhân dân cấp huyện tuyên xử trong trong thời gian vừa qua có hiệu lực pháp luật.

- Chú trọng xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban cán sự đảng để lãnh đạo việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khâu công tác này và công tác thi hành án dân sự, hành chính.

- Tập trung nguồn lực để lãnh đạo Ngành Kiểm sát Khánh Hòa hoàn thành các chỉ tiêu đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tiếp tục hoàn thành các phần mềm quản lý các lĩnh vực công tác trong Ngành. Xây dựng hồ sơ điện tử đối với hồ sơ án dân sự, án hành chính, án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ứng dụng sơ đồ tư duy trong báo cáo án hình sự, án dân sự, hành chính.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị Viện KSND hai cấp; bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý, sử dụng, tài sản công.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, chi bộ gắn với công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ cơ quan, đơn vị nhằm phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xảy ra ở cơ quan, đơn vị.

Song song với việc quán triệt thực hiện tốt  các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Nghị quyết 04-NQ/BCSĐ; căn cứ Nghị quyết số 66-NQ/BCSĐ ngày 29/01/2023 của  Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và Kế hoạch số 14-KH/BCSĐ ngày 31/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng Chương trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong đó, Ban cán sự đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm thực hiện và thời gian hoàn thành đối với từng cá nhân là thành viên Ban cán sự đảng, các cấp ủy đảng, Trưởng các đơn vị trực thuộc; đồng thời quán triệt tổ chức thực hiện tốt nội dung Chương trình, Kế hoạch trong toàn ngành Kiếm sát Khánh Hòa.

Hoàn thành mục tiêu công tác của Ngành được nêu tại Chỉ thị 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện KSND tối cao, vừa góp phần tích cực cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ: “xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á; là hình mẫu của sự gắn kết kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh; là thành phố đáng sống của cả nước, khu vực và thế giới” mà Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đề ra trong Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát Khánh Hòa là một trong những yêu cầu được đặt ra trong tình hình mới hiện nay. Ban cán sự đảng đã chú trọng nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung xây dựng và quán triệt tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch cụ thể trong toàn ngành; đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, Trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ; tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch công tác năm 2023.

Phòng Tổ chức cán bộ

Liên kết website

Thông kê truy cập