Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Sáng ngày 07/12/2023, chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Dự hội nghị có 30 đảng viên, quần chúng của chi bộ tham gia.

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang tổ chức  hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tám  Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên và quần chúng được nghe đồng chí Bùi Duy Cường - Bí thư Chi bộ quán triệt các Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, bao gồm:
Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Thông qua Hội nghị đã giúp toàn thể đảng viên, quần chúng của đơn vị kịp thời nắm được những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Duy Cường – Bí thư chi bộ đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung trong nghiên cứu, học tập, quán triệt của quần chúng, đảng viên chi bộ. Sau Hội nghị, cấp uỷ chi bộ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện cụ thể hoá nội dung của Nghị quyết để tổ chức cho quần chúng, đảng viên; tiến hành rút kinh nghiệm và tiến hành kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện chương trình hành động, kế hoạch đã đề ra, làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị theo từng năm và cả nhiệm kỳ của tập thể, cá nhân./.

VKSND TP Nha Trang

Liên kết website

Thông kê truy cập