Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Chào mừng Kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653 - 2023) và 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2023)

Kết luận thanh tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh

Thực hiện Quyết định thanh tra đột xuất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 24/3/2023, Đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh (thời điểm thanh tra từ ngày 01/12/2022 đến ngày 13/3/2023).

Kết luận thanh tra xác định thời gian qua, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đồng thời thực hiện việc kiểm tra nghiêm túc các quy định của cấp trên về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong đơn vị. Qua đó, đã nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ bí mật Nhà nước của công chức và người lao động trong toàn đơn vị; không để xảy ra tình trạng làm lộ, lọt, mất thông tin, tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước.

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần nhanh chóng được chấn chỉnh, khắc phục của tập thể đơn vị cũng như các cá nhân có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Qua đó, Đoàn Thanh tra đã tham mưu ban hành Thông báo rút kinh nghiệm về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa để rút kinh nghiệm chung./.

Thanh tra - Khiếu tố

Liên kết website

Thông kê truy cập