Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát Quý I năm 2024

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, ngày 25/3/2024 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban hai cấp kiểm sát tỉnh và huyện về công tác Quý I năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đình Hồng, Phó Viện trưởng. Tại đầu cầu Viện kiểm sát tỉnh tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng, Trưởng, Phó phòng và tương đương, Kiểm sát viên trung cấp. Tại đầu cầu 08 Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị có Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên của đơn vị.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát Quý I năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị

Trong Quý I năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác số 24/KH-VKS-VP ngày 05/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác của ngành Kiểm sát Khánh Hòa năm 2024. Trên cơ sở Chỉ thị số 01 và Kế hoạch số 24, các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố và Phòng trực thuộc đã xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác năm 2024 của cơ quan, đơn vị, đồng thời đưa ra các biện pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch và 03 công tác đột phá của toàn Ngành, tổ chức phát động và đăng ký thi đua năm 2024.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Hồng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Trưởng các Phòng và tương đương nghiêm túc làm rõ hạn chế, thiếu sót được tổng hợp qua báo cáo công tác Quý I, công tác thanh tra, kết luận kiểm tra của các đoàn kiểm tra và công tác tự kiểm tra của các đơn vị, chủ động chỉ đạo quyết liệt những khâu công tác, những chỉ tiêu chưa đạt, nhất là những nhiệm vụ công tác đột phá, chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao; những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị công tác năm 2024 của Viện trưởng VKSND tối cao, Kế hoạch công tác năm 2024 của VKSND tỉnh Khánh Hòa nêu trong báo cáo trình bày tại Hội nghị, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm 2024.

Thu Hương - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập