Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024

Thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn số 02/HD-CĐVC ngày 21/11/2023 của Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa về việc “Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động”, ngày 31/01/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024. Đoàn Chủ tịch gồm ông Nguyễn Văn Minh- Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; ông Trần Đình Hồng- Phó Viện trưởng và ông Nguyễn Đình Nhật- Phó Chủ tịch Công đoàn.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022; kết quả hoạt động Công đoàn và của Ban thanh tra nhân dân năm 2023; góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan và thông qua Nghị quyết về những nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ công chức và người lao động thực hiện trong năm 2024 với 100% biểu quyết tán thành với 15 chỉ tiêu, công tác cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của Ngành, tập trung vào việc quán triệt triển khai các quy định mới về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của Ngành.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về công tác tư pháp.

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII và Chỉ thị số 05 ngày 31/3/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc Hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

5. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ; công tác kiểm tra, quản lý công chức. Phấn đấu không để xảy ra trường hợp nào công chức, người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật.

6. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; phong trào xây dựng người cán bộ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và phong trào thi đua “nữ hai giỏi”, “Xây dựng cơ quan văn hóa”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Ngày làm việc 08 giờ chất lượng hiệu quả”; Tháng Công nhân;

7. Tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản về công tác đột phá theo kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024 của ngành Kiểm sát Khánh Hòa, trong đó xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân là công tác đột phá theo Chỉ thị công tác năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân.

8. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố, trong đó tập trung công tác hướng dẫn, rút kinh nghiệm nhằm hạn chế, giảm số án bị hủy, án trả điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm của Kiểm sát viên so với năm 2023.

9. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy ở hai cấp; Đổi mới trong công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên.

10. Tổ chức kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch Viện kiểm sát tỉnh đề ra.

11. Thực hiện nghiêm túc quy định của Nhà nước, chỉ đạo của VKSND tối cao về phân bổ và quản lý, sử dụng ngân sách, đảm bảo chi tiêu đúng chính sách, chế độ, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng kinh phí của Viện kiểm sát cấp huyện và báo cáo lãnh đạo viện theo quy định; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về quản lý, sử dụng kinh phí và tài sản được cấp, thực hiện tốt việc công khai tài chính theo quy định.

12. Chính quyền phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại đơn vị; phổ biến, tuyên truyền các Nghị quyết, chỉ thị, chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, Ngành đến công chức, người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Ngành do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành để phát huy vai trò làm chủ của mỗi công chức, người lao động.

13. 100% công chức và người lao động chấp hành tốt kỷ luật công vụ và trang phục theo quy định của ngành; thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí, nếp sống văn minh, gia đình văn hóa mới, xây dựng đơn vị có nếp sống văn hóa; tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ thiện.

14. Tổ chức, phát động và tổng kết các phong trào thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tỉnh và các tổ chức đoàn thể tổ chức, phát động.

15. Kết nạp từ 01 đến 02 đảng viên mới.

Năm 2024, phấn đấu được nhận cờ của VKSND tối cao và Bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa; Đảng bộ được công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ” và Chi đoàn đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 08 tập thể được công nhận “Lao động tiên tiến”, trong đó có 03 tập thể được công nhận “Lao động xuất sắc”, 02 tập thể được nhận cờ và 01 tập thể được tặng Bằng khen của VKSND tối cao; trên 95% cá nhân được công nhận “Lao động tiên tiến”, trong đó có từ 10 cá nhân trở lên được công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 01 cá nhân được công nhận “Chiến sỹ thi đua Ngành”, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của VKSND tối cao.

Thu Hương - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập