Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

chào mừng 60 năm thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khánh Sơn nâng cao công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là một nhân tố quan trọng bảo đảm cho Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; giữ gìn sự trong sạch về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, tiêu cực; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát là nhằm đánh giá đúng những kết quả, ưu điểm đạt được và nhận rõ khuyết điểm, thiếu sót từ đó có biện pháp khắc phục; đồng thời phát hiện những hạn chế trong thực hiện chủ trương, chính sách, Nghị quyết để kịp thời kiến nghị bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tiễn; bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương; góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát hiện biểu dương ghi nhận kịp thời cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; kiểm điểm phê bình cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên chưa hoàn thành chức trách nhiệm vụ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; quy chế nghiệp vụ của ngành, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động mang lại hiệu quả cao trong công tác.

Ngay từ đầu năm 2019 Chi bộ bộ Viện KSND huyện Khánh Sơn đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên; niêm yết công khai thông báo đến các tập thể, cá nhân trong cơ quan các nội dung có liên quan, tập trung chủ yếu triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Chỉ thị 27-CT/TU ngày 01/10/2012 về nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức. Chỉ thị 30-CT/TU ngày 08/01/2013 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt; Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện 19 điều đảng viên không được làm theo Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011.

Qua kết quả kiểm tra đồng chí bí thư Chi bộ và 02 cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết, đường lối của Đảng, sự chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên; công tác triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát trong năm 2019.

Kiểm tra về tinh thần phê và tự phê theo Nghị quyết trung ương số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”.

Thực hiện Chỉ thị 05 về “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2019.

Việc cập nhật hồ sơ sổ sách công tác được phân công phụ trách.

Giám sát việc chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm và Chỉ thị số 05, ngày 31/3/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự trong Ngành kiểm sát nhân dân”; Quy định số 06 ngày 08/7/2010 của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Khánh Hòa về việc “Chấp hành chế độ làm việc và quy tắc ứng xử của cán bộ công chức ngành Kiểm sát Khánh Hòa”.

Nhìn chung cán bộ, đảng viên đều chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, của Ngành. Tuy nhiên qua công tác kiểm tra, giám sát đã chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, nhất là việc cập nhật hồ sơ, sổ sách; các thao tác nghiệp vụ theo quy chế của Ngành; công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn chung chung, chưa cụ thể…

Trong năm 2019 Thanh tra Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra công vụ và thanh tra toàn diện đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục đó là cách thức lập hồ sơ kiểm sát chưa đúng với quy định; các thao tác nghiệp vụ kiểm sát còn sơ sài, chưa áp dụng triệt để các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành của liên ngành trung ương như không lập biên bản thống nhất nội dung đánh giá chứng cứ, tài liệu giữa điều tra viên và kiểm sát viên trước khi kết thúc điều tra; các hồ sơ không có đề ra yêu cầu điều tra của kiểm sát viên…

Duy trì công tác kiểm tra, giám sát là nhằm nêu gương những điển hình, những sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ công tác, là kịp thời uốn nắn những sai phạm, thiếu sót của tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công; xây dựng tập thể cơ quan, Chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn Văn Phương

Liên kết website

Thông kê truy cập