Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ chính trị.

Nhằm nâng cao nhận thức chính trị, ý thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và lãnh đạo Viện kiểm sát 02 cấp tỉnh, huyện trong việc bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BCSĐ ngày 01/12/2014 của Ban cán sự Đảng VKSNDTC, ngày 03/03/2015 Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay trong ngành kiểm sát Khánh Hòa.

          Sau khi ban hành kế hoạch số 05-KH/BCSĐ, vừa qua Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Khánh Hòa  đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 39 đến từng Chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức để thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu đề ra. Trước hết, cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện những biểu hiện sai trái về quan điểm tư tưởng, đạo đức lối sống dẫn đến thoái hóa biến chất về chính trị để có biện pháp giáo dục, xử lý. Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc quản lý thông tin theo chế độ bảo mật trong ngành kiểm sát. Cấp ủy đảng cũng như Lãnh đạo VKSND 02 cấp chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)  về công tác xây dựng Đảng với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của người đứng đầu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

          Đối với công tác tổ chức cán bộ phải thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ, quản lý cán bộ, đảng viên.Thường xuyên tiến hành rà soát chính trị nội bộ để tham mưu cho cấp ủy đảng trong việc quản lý cán bộ, đảng viên phục vụ cho việc quy hoạch, đánh giá, bổ nhiệm…

Trần Thanh Thủy

Liên kết website

Thông kê truy cập