Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cùng với công chức và người lao động nêu cao tinh thần gương mẫu trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Ảnh: Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Kết luận  của Viện trưởng VKSND tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại VKSND huyện Diên Khánh


Lãnh đạo Viện đã quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động các quy định của Đảng, Nhà nước cũng như của ngành Kiểm sát nhân dân liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như: Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X, Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 50 – CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 10/CT-
TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc” và Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ”; Chỉ thị số 27 –CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và các văn bản có liên quan; Nghị định số 130/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quy định số 131- QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 22/03/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân (nay được thay thế bằng Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023); các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng; các chương trình của VKSND tỉnh đã ban hành để thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình của Trung ương Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và VKSND tối cao có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng; chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Đơn vị đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Luật đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công; đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định về quản lý tài chính theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, các quy định của Ngành đảm bảo công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công được chặt chẽ, hiệu quả. Tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và những quy chế khác cho phù hợp với thực tế. Triển khai thực hiện kịp thời những văn bản mới của Ngành cấp trên để đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức và người lao động, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của cơ quan, đơn vị, đoàn th và ngăn ngừa những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí xảy ra.

Lãnh đạo Viện KSND huyện Diên Khánh thường xuyên cập nhật, tổ chức quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ban hành Quy chế, Nội quy tiếp công dân, phân công công chức tiếp công dân; triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực một cách cụ thể, đảm bảo theo quy định. Công chức, người lao động đơn vị Viện KSND huyện Diên Khánh đã thể hiện được sự tự giác trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị tại địa phương nói chung và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ cơ quan nói riêng; phát huy được sức mạnh của tập thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc thông báo công khai, minh bạch, dân chủ thông qua các cuộc họp cơ quan để công chức, người lao động biết chương trình, kế hoạch công tác; kinh phí hoạt động và các trang thiết bị được cấp; công tác tổ chức cán bộ; chế độ chính sách, đánh giá xếp loại thi đua, đề nghị khen thưởng, các Nội quy, Quy chế cơ quan và những việc đưa ra lấy ý kiến công chức, người lao động theo quy định. Chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngày 12/6/2024, Đoàn Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiến hành công bố Kết luận số 371/KL-VKS-Ttra ngày 30/5/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thanh tra việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh thời kỳ từ ngày 01/12/2022 đến 31/3/2024. Kết luận thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiến nghị với Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh một số nội dung như:

Đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua. Tiếp tục tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức và người lao động trong cơ quan thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và của Ngành liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 27/6/2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành Kiểm sát nhân dân và Kế hoạch số 699/KH-VKS ngày 25/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Tiếp tục tăng cường giáo dục về chính trị tư tưởng, đạo đức, tác phong của công chức và người lao động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Góp phần xây dựng đội ngũ công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của Ngành.

Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực; các hành vi bao che cho hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc cản trở việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thanh Tra - VKSND tỉnh Khánh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập