Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930), 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 – 24/02/2023) VÀ MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 19/12/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tuyên truyên, kỷ niện 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 – 24/02/2023) và mừng xuân Quý Mão năm 2023, vừa qua Viện kiểm sát nhân dân huyện diên khánh tổ chức buổi tọa đàm tuyên truyền lịch sử xây dựng và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị để phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930), 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (24/02/1930 – 24/02/2023) VÀ MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023
Toàn cảnh buổi tọa đàm

* Lịch sử hình thành Đảng cộng sản Việt Nam:
Ôn lại lịch sử vè vang của Đảng ta, thay mặt Chi bộ, đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Nam – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện Diên Khánh đã nhắc lại thời điểm lịch sử hình thành Đảng cộng sản Việt Nam và vai trò hạt nhân của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Từ yêu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam là cần phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ ngày 06-01 đến ngày 07-02-1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng. Sau này tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) quyết nghị lấy ngày 03-02 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của các chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

* 35 năm đổi mới (1986 -2021): Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trải qua 35 năm (1986 – 2021). Trong hơn ba thập kỷ qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp; tình hình đất nước có nhiều thay đổi. Bối cảnh đó có cả thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với nước ta. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã tận dụng thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, đồng thời, công cuộc đổi mới cũng đặt ra những khó khăn, thách thức mới trong những năm tiếp theo. Một số vấn đề lớn thuộc quan điểm kinh tế, như xác định cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, sử dụng quan hệ hàng hóa – tiền tệ, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, tiến đến thể kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Về công tác xây dựng Đảng; về đổi mới hệ thống chính trị: Đảng ta đã có những nhận thức mới về bản chất của Đảng; về đảng viên làm kinh tế tư nhân; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về Đảng lãnh đạo Nhà nước; về đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị; nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược; đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị.

Thành tựu của công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo đã đưa nước ta phát triển vượt bậc trong nhiều lĩnh vực, những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

* Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Từ ngày 26/01/2021 đến ngày 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần giải quyết, từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đồi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh … Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021 -2025 mà cả cho những thập niên tới, cho những thế hệ tương lai của đất nước. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật, đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. “phấn đấu đến đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Về phướng hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo là:

(1) Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm lợi ích cao nhất quốc gia – dân tộc trrên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa.

(2) Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

(3) Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

(4) Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

(5) Trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển tổng quát của chúng ta là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trương hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữ thế kỷ XXI, nước ta trở Thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

* Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025: Đại hội diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14/10/2020 tại Thành phố Nha Trang, đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự phát triển của Khánh Hòa, nhằm thực hiện mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước”, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 đề ra là: 09 chỉ tiêu về kinh tế; 09 chỉ tiêu về văn hóa – xã hội; 05 chỉ tiêu về tài nguyên, môi trường, phát triển bền vững và 03 chỉ tiêu về xây dựng Đảng; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 7,5%, bình quân đầu người vào năm 2025 đạt 4.300USD.

 Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đó là:

(1) Thực hiện có hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội: Chương trình phát triền nguồn nhân lực: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển thị trường lao động ổn định, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực số, phục vụ phát triển kinh tế biển và các nhóm ngành du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến – công nghệ cao; Chương trình phát triển đô thị: tập trung rà soát, điều chỉnh và thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, chú trọng phát triển hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh, nhất là các đô thị vệ tinh kết nối với thành phố Nha Trang; Chương trình nông thôn mới: Tập trung tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất, liên kết sâu với doanh nghiệp, nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo của vùng đồng bào dân tộc và miền núi giảm 4-5%/năm.

(2) Tiếp tục phát triển 03 vùng kinh tế trọng điểm: Tập trung xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và thu hút đầu tư để đẩy mạnh phát triển 03 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, gồm: khu vực vịnh Cam Ranh, Thành phố Nha Trang, khu vực vịnh Vân Phong.

Qua buổi tọa đảm ôn lại kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 93 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và mừng xuân Quý Mão, cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Diên Khánh nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao, góp phần cùng với Đảng bộ và chính quyền địa phương xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

(Bài viết có sử dụng nội dung của các tài liệu: Văn kiện Đảng toàn tập – Nhà xuất bản chính trị quốc gia; Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam– Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật năm 2022; tập 1, 2 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII – Nhà xuất bản chính trị quốc gia tháng 3 năm 2021; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tài liệu hỏi – đáp nội dung các văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thức XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tháng 12/2020)

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập