Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa: Một chặng đường phấn đấu liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2015, toàn Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa đã tập trung phấn đấu giữ vững danh hiệu “ Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu mà nhiều năm qua đơn vị đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Đảng tỉnh công nhận.

Trong năm, Đảng bộ đã tổ chức nhiều Hội nghị để quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trên cơ sở thực hiện đồng bộ các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu chấp hành nội quy, quy chế của Ngành, của cơ quan. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã lãnh đạo việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh năm 2015 theo đúng nội dung Chỉ thị của Viện trưởng VKSND Tối cao và Nghị quyết của Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2015 Đảng ủy đã xây dựng Kế hoạch tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “ Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và cuộc vận động người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. 100%  các Chi bộ trực thuộc xây dựng  Kế hoạch thực hiện; 100% cán bộ đảng viên viết bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều giải pháp phấn đấu.

Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa X) và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương về chế độ sinh hoạt định kỳ; thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng ủy đã tích cực các bước chuẩn bị nhân sự và chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017, Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới, trong năm 2015 đã tổ chức kết nạp 02 đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ đảng đối với đảng viên, cấp ủy viên và Chi bộ trực thuộc.

Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động; phối hợp với Chính quyền, Công đoàn thực hiện tốt việc đi thăm và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã miền núi Sơn Tân, huyện Cam Lâm nhân ngày 27/7, tết Nguyên đán. Hàng năm, vận động cán bộ đảng viên đóng góp 1 đến 2 ngày lương để thực hiện việc đi thăm  Trường Sa và chương trình xóa đói giảm nghèo do địa phương phát động. Kết quả: Năm 2015, Công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động tỉnh xét, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động tặng bằng khen; Chi đoàn đạt vững mạnh xuất sắc; Cơ quan được VKS Tối cao công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015, đảng ủy đã xét và công nhận 4/9 Chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, 05/9 Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; xét công nhận 45 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 08 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành tích đạt được, ngày 19/02/2016 Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa đã được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa ra quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2015.

Như vậy, Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa đã đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền ( 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), trong đó năm 2013 Đảng bộ được Tỉnh ủy tặng bằng khen 03 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với thành tích trên, Đảng bộ VKSND tỉnh Khánh Hòa được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị Tỉnh ủy tặng cờ thi đua xuất sắc.

T.T.T

Liên kết website

Thông kê truy cập