Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CHI BỘ VKSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 “XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 74-HD/BTGTW ngày 20/11/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 10/12/2018 của Huyện ủy Diên Khánh và Kế hoạch số 37 ngày 26/12/2018 của Chi bộ VKSND huyện Diên Khánh về thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

CHI BỘ VKSND HUYỆN DIÊN KHÁNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 “XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Toàn cảnh Hội nghị
Ngày 20 tháng 5 năm 2019, Chi bộ VKSND huyện Diên Khánh tổ chức hội nghị học tập và quán triệt cho quần chúng, cán bộ đảng viên về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Tại Hội nghị, toàn thể quần chúng, cán bộ đảng viên đã được đồng chí Bùi Duy Cường, Bí thư Chi bộ truyền đạt ý nghĩa, nội dung cơ bản của chuyên đề, đó là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đồng chí đã trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về quan điểm "lấy dân làm gốc" không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để minh hoạ rõ hơn nội chuyên đề, Chi bộ thông qua kênh truyền hình vô tuyến tổ chức cho quần chúng, cán bộ đảng viên nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo – giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kể những mẫu chuyện về Bác, những thông tin về ý nghĩa lịch sử và giá trị trường tồn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những kết quả nổi bật sau 50 năm thực hiện Di chúc của người, góp phần làm sáng tỏ việc học tập và làm theo Bác là yêu cầu tất yếu, nhằm giúp cho quần chúng, cán bộ đảng viên trong Chi bộ rút ra ý nghĩa và có kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng gắn với nhiệm vụ được phân công tại đơn vị công tác; đồng thời giúp tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tự thân và mỗi người cần có quyết tâm thực hiện, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

VKSND huyện Diên Khánh

Liên kết website

Thông kê truy cập