Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị phúc thẩm đối với án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật

Ngày 02/12/2022, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 01/CT-VKSTC về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023. Theo đó, ngày 30/12/2022, Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật  (Vụ 10) cũng đã có Hướng dẫn số 39/HD-VKSTC về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023; trên cơ sở xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật năm 2023 của hai cấp kiểm sát tỉnh Khánh Hòa là tăng cường công tác Kiến nghị, Kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng Kháng nghị phúc thẩm của VKSND hai cấp, nhất là tập trung Kháng nghị phúc thẩm án hành chính, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời xây dựng Chương trình và Hướng dẫn công tác trong lĩnh vực này đến hai cấp kiểm sát tỉnh Khánh Hòa để triển khai, thực hiện có hiệu quả.

Theo đó, tại Chương trình số 11/Ctr-VKS-P10 ngày 06/01/2023 và Hướng dẫn số 25/HD-VKS-P10 ngày 10/01/2023 của Phòng nghiệp vụ đã xác định 03 nhiệm vụ trọng tâm và 06 nhiệm vụ cụ thể theo hướng dẫn của Vụ nghiệp vụ -Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác này trong năm 2023.

Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm cũng như các nhiệm vụ cụ thể trong lĩnh vực công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trong ngành Kiểm sát Khánh Hòa năm 2023 - Một năm mà Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo phải thực sự có nhiều đổi mới, toàn Ngành Kiểm sát với phương châm công tác “Đoàn kết, trách nhiệm- Kỷ cương, liêm chính- Bản lĩnh, hiệu quả”, thiết nghĩ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần tích cực và chủ động trong việc đưa ra các biện pháp cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tế cũng như phù hợp với điều kiện đang có về đội ngũ công chức, Kiểm sát viên như hiện nay của ngành Kiểm sát Khánh Hòa, trong đó cần chú trọng và chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau:

Một là: Lãnh đạo Viện chỉ đạo Trưởng phòng 10, Viện trưởng VKS cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Kiểm sát viên được phân công trực tiếp tham gia phiên tòa, phiên họp phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật; nắm chắc và đối chiếu các tình tiết, nội dung của vụ án, các hoạt động tố tụng của Thẩm phán và những người tiến hành tố tụng…trong các giai đoạn của quá trình giải quyết vụ án với các quy định của pháp luật về nội dung và quy định của pháp luật về hình thức được quy định tại Bộ luật dân sự, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, … cũng như các án lệ đã được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công bố, kịp thời phát hiện những vi phạm của Tòa án hai cấp trong quá trình thụ lý giải quyết án để báo cáo Lãnh đạo Viện thực hiện việc Kiến nghị, Kháng nghị. Đối với những vi phạm nghiêm trọng thì kiên quyết Kháng nghị; đối với những vi phạm khác cần xem xét thực hiện việc Kiến nghị nhằm đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất;

Hai là:  Nâng cao trách nhiệm của Lãnh đạo các đơn vị trong việc duyệt báo cáo đề xuất của Kiểm sát viên trước khi tham gia phiên tòa, phiên họp cũng như trong việc quyết định Kháng nghị và kiên quyết bảo vệ Kháng nghị. Lãnh đạo Viện duyệt báo cáo đề xuất giải quyết án kịp thời phát hiện nội dung còn mâu thuẫn hoặc thiếu sót, từ đó hỗ trợ Kiểm sát viên trong trường hợp Kiểm sát chưa báo cáo đầy đủ các tình tiết, nội dung vụ án do việc nghiên cứu hồ sơ vụ án chưa sâu, còn bỏ sót nội dung hoặc tình tiết quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến việc giải quyết vụ án;

Ba là: Đối với các vụ án hành chính do Tòa án xét xử trái quan điểm phát biểu của Viện kiếm sát, Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo Kiểm sát viên kịp thời nghiên cứu, đối chiếu lại các quy định của pháp luật, đồng thời tích cực yêu cầu cá nhân, tổ chức liên quan trong các vụ án hành chính thực hiện việc cung cấp, bổ sung chứng cứ, tài liệu để làm căn cứ xem xét kháng nghị và báo cáo ngay cho Lãnh đạo Viện để quyết định Kháng nghị khi có căn cứ;

Bốn là: Lãnh đạo Viện chỉ đạo Trưởng phòng 10, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Kiểm sát viên được phân công trực tiếp kiểm sát các Bản án, Quyết định của Tòa án giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật phải thực hiện việc kiểm sát chặt chẽ đối với các Bản án, Quyết định của Tòa án đã ban hành, kịp thời phát hiện vi phạm của Tòa án hai cấp và báo cáo Lãnh đạo Viện xem xét để Kiến nghị hoặc Kháng nghị theo quy định;

Năm là: Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Phòng nghiệp vụ (Phòng 10) -Viện kiểm sát nhân dân tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong công tác Kháng nghị; Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chú trọng việc báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (Phòng 10) đối với các vụ, việc phức tạp trước khi Kiểm sát viên tham gia xét xử, đồng thời sau tham gia phiên tòa, phiên họp phải báo cáo ngay kết quả xét xử đối với các vụ, việc này cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để có chỉ đạo kịp thời, nhất là đối với những vụ, việc trái quan điểm với Tòa án;

Sáu là: Trưởng phòng 10, Lãnh đạo Viện kiểm sát huyện, thị xã, thành phố chủ động khen thưởng hoặc đề xuất Lãnh đạo Viện kịp thời khen thưởng đối với cá nhân tích cực, có nỗ lực xuất sắc, làm tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện vi phạm của Tòa án và báo cáo Lãnh đạo Viện xem xét Kiến nghị hoặc Kháng nghị theo quy định, đạt chất lượng.

Thiết nghĩ, việc thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm đối với các biện pháp nêu trên của mỗi công chức, Kiểm sát viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của hai cấp kiểm sát tỉnh Khánh Hòa sẽ giúp cho ngành Kiểm sát Khánh Hòa nâng cao hơn nữa về số lượng, chất lượng Kháng nghị phúc thẩm cũng như tăng cường hơn nữa đối với công tác Kiến nghị đối với những vi phạm của Tòa án hai cấp trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác trong lĩnh vực này do Quốc hội và Ngành giao./. 

Ngọc Thuận

Liên kết website

Thông kê truy cập