Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong ngành kiểm sát cần có chính sách, chế độ hỗ trợ hợp lý


Đảng ta luôn xác định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của Cách mạng Việt Nam, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước, của chế độ; là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Bác Hồ cho rằng, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, mọi việc thành hay bại đều do cán bộ tốt hay kém. Công tác cán bộ đã được Đảng ta lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai khá đồng bộ ở tất cả các khâu, trong đó quy hoạch
, luân chuyển cán bộ là một khâu quan trọng. Làm tốt công tác cán bộ sẽ từng bước nâng cao chất lượng, số lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính liên tục, kế thừa, phát triển, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, khắc phục tình trạng hẫng hụt, bị động trong công tác cán bộ.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định: “phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, “ Công tác cán bộ là then chốt của vấn đề then chốt”, đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh “Công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mặt trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta, là nhân tố quyết định sự thành công của Cách mạng”. Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng đủ về số lượng, có chất lượng cao, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ luôn là vấn đề trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Nhà nước.

Trong công tác cán bộ; quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ là nội dung trọng yếu được Ðảng ta rất coi trọng. Công tác này nhằm tạo ra sự chủ động, tránh tình trạng bị động, hụt hẫng; nó thể hiện tầm nhìn chiến lược trong công tác cán bộ. Quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ cũng nhằm đảm bảo tính kế thừa vững chắc, liên tục giữa các thế cán bộ, giữ gìn đoàn kết nội bộ và sự ổn định của hệ thống chính trị. Đây chính là kế hoạch tổng thể, dài hạn để tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ một cách chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Quán triệt những quan điểm của Đảng, thời gian qua công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý của Viện Kiểm Sát nhân dân (VKS ND) tỉnh Khánh Hòa đã được chú trọng, tạo ra sự chuyển biến nhất định, góp phần tăng cường chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ở tỉnh Khánh Hòa nói riêng và của ngành kiểm sát nói chung phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKS ND Tối cao đã đề ra . Tuy nhiên, công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của VKS ND tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua vẫn chưa thực sự đổi mới, đôi lúc chưa theo kịp tình hình thực tế. Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị cũng còn bộc lộ không ít những khó khăn tồn tại cần sớm được khắc phục; nhất là chế độ, chính sách hỗ trợ chưa được thể chế, qui định cụ thể nhằm tạo điều kiện để cán bộ được luân chuyển, điều động an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng được tiêu chí :“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cả nước đang bước vào giai đoạn mới, với những thách thức mới. Yêu cầu cấp thiết là phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng quy hoạch, luân chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những năm tiếp theo. Đây là vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, đồng thời là công việc hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, công tâm, khách quan, đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết trong công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hiện tại và tương lai. Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác cán bộ nói chung và công tác điều động, luân chuyển nói riêng như: Nghị quyết số 11- NQ/TW ngày 25/01/2002 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nghị định số 158/2007/NĐ- CP ngày 27/10/2007, Nghị định 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính Phủ về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức… và mới đây nhất Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 về luân chuyển cán bộ, đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý. Đáng chú ý, ngoài các quy định về  mục đích, yêu cầu; quan điểm, nguyên tắc; phạm vi, đối tượng (bao gồm viện trưởng VKSND, chánh án TAND cấp tỉnh, cấp huyện); tiêu chuẩn, điều kiện...Quy định này đã quy định rõ về thời gian luân chuyển (Điều 8), nguyên tắc bố trí cán bộ sau luân chuyển (Điều 10) và chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển :

Điều 11. Chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển

1- Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển: Bố trí nhà ở công vụ, hỗ trợ đi lại, sinh hoạt phí, nhất là ở địa bàn khó khăn; bảo lưu chế độ, phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ luân chuyển nếu chức danh luân chuyển có chế độ, phụ cấp trách nhiệm thấp hơn.

2- Cán bộ luân chuyển có thành tích đặc biệt xuất sắc (có sáng kiến, sản phẩm công tác cụ thể được cấp có thẩm quyền công nhận) được xem xét nâng lương trước thời hạn; được ưu tiên khi xem xét bố trí công tác sau luân chuyển.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1- Căn cứ quy định của Bộ Chính trị, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hoá thành quy định cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn nhưng không được trái với Quy định này.”...

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân nhân tỉnh Khánh Hòa bước đầu đã thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động theo chủ trương của Đảng và của Ngành. Từ đầu năm 2018 đến nay, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức trong ngành. Các trường hợp luân chuyển, điều động đều nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc mới,  cùng tập thể xây dựng được bầu không khí làm việc dân chủ, đoàn kết và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác luân chuyển, điều động vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn như: một số trường hợp luân chuyển, điều động từ huyện lên tỉnh và ngược lại do điều kiện xa nhà, phương tiện đi lại khó khăn nên các cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động hàng tuần đều ở lại nơi công tác nhưng chưa có nhà ở công vụ, không có chế độ chính sách để hỗ trợ đi lại, phải trả phí BOT, không được hỗ trợ sinh hoạt phí; thậm chí giảm phụ cấp trách nhiệm nhưng chỉ được bảo lưu 06 tháng nên ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cá nhân và gia đình.

Để tạo điều kiện cho cán bộ công chức được luân chuyển, điều động an tâm công tác cũng như khuyến khích, động viên những đối tượng này mạnh dạn tự nguyện đến các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; không còn tâm lý né tránh, sợ luân chuyển đến công tác ở những vùng đặc biệt khó khăn… thiết  nghĩ, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa cần ban hành các quy định cụ thể về chính sách điều động, luân chuyển công chức trong ngành kiểm sát nhân dân. Qua đó, giúp cho cán bộ, công chức trong ngành phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, nâng cao năng lực công tác, đồng thời khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ, đáp ứng được yêu cầu về công tác cán bộ trước mắt và lâu dài của ngành.

N.N.T - VKSND thị xã Ninh Hòa

Liên kết website

Thông kê truy cập