Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, công văn số 824-CV/BTCHU ngày 06/02/2024 của Ban Tổ chức Huyện uỷ Vạn Ninh, kế hoạch số 03-KH/CB ngày 26/3/2024 của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh.

CHI BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN VẠN NINH SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
Ảnh: Đảng viên Chi bộ VKSND huyện Vạn Ninh sinh hoạt chuyên đề

Ngày 25/4/2024, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh tổ chức sinh  hoạt Chuyên đề “Các giải pháp về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh” quý 1/2024, nhằm  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Chi bộ, Bí thư Chi bộ và Đảng viên về mục  đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt Chi bộ, đưa việc học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình trở thành nội  dung sinh hoạt thường xuyên trong Chi bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch,  vững mạnh. Bí thư Chi bộ và mỗi Đảng viên nêu cao vai trò gương mẫu, giữ gìn  đoàn kết thống nhất, tình yêu thương đồng chí, tích cực tham gia đóng góp ý kiến  trong buổi sinh hoạt Chi bộ và thực hiện tốt nhiệm vụ được Chi bộ phân công.


Hội nghị có 15/15 Đảng viên tham gia và được nghe đồng chí Đồng chí Giáp  Nguyễn Quang Liêm – Phó Bí thư Chi bộ trình bày khái quát những nội dung cơ bản  của Chuyên đề như:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng: Muốn xây dựng Đảng vững mạnh,  đủ năng lực lãnh đạo cách mạng cần phải chú trọng rèn luyện đội ngũ Đảng viên  theo chuẩn mực đạo đức cách mạng, kiên quyết chống lại bệnh cá nhân, thường  xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng vững mạnh toàn diện…
Những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị  trong sạch, vững mạnh: Bênh cạnh những thành tựu đạt được, cũng bộc lộ những yếu kém khuyết điểm như năng lực dự báo, định hướng chính sách, việc tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, có khoảng cách với đòi hỏi thực tiễn. Năng lực và hiệu quả  lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước chưa bắt kịp với nhiệm vụ mới,  còn có biểu hiện quan liêu, một số cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, suy thoái  về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, mất đoàn kết nội bộ,  vi phạm quy định của Đảng, vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra. Trước yêu cầu mới  ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, sự phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế thì  đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị là đòi hỏi khách quan, tất yếu, đây là yêu cầu  cấp bách.

Kết quả, thành tựu đạt được của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ  thống chính trị: Đảm bảo chính trị ổn định, kinh tế phát triển, độc lập, tự chủ, lấy nhân dân là gốc, là trung tâm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, có hiệu quả, xử lý không  có vùng cấm; công tác cán bộ được xác định là “then chốt của then chốt” là nhân tố  quyết định trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, xử lý nghiêm  minh vừa giáo dục, vừa cảnh tỉnh, răn đe; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật tiếp  tục được đổi mới, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả.
Bài học kinh nghiệm: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và  chủ nghĩa xã hội, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện bài bản, thận trọng,  không nóng vội, chủ quan, hành động quyết liệt; giải quyết
đúng đắn mối quan hệ  giữa ổn định, đổi mới và phát triển, giữa đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế; kết  hợp giữa xây và chống, làm chắc chắn, bài bản, không được để các thế lực thù địch  lợi dụng chống phá, gây mất ổn định chính trị; giữ vững và tăng cường vai trò lãnh  đạo của Đảng, coi trọng
và phát huy vai trò chủ động, tích cực trong quản lý, điều  hành của Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các  tổ chức chính trị - xã hội; huy động, lôi cuốn và phát huy vai trò của nhân dân tham  gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Một số nhiệm vụ, giải pháp: Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường công  tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh chống các âm mưu, hoạt động của các thế lực  thù địch; thực hiện nghiêm túc xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện; thực  hành dân chủ rộng rãi, trước hết là dân chủ trong Đảng, phát huy dân chủ là yếu tố  quan trọng hàng đầu.
Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề ghi nhận một số ý kiến đóng góp của Đảng  viên, thống nhất các giải pháp để xây dựng Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện  Vạn Ninh trong sạch vững mạnh như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư  tưởng cho Đảng viên, công chức, người lao động; Thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ  sinh hoạt Chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác  kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể.

Văn Pháp - VKSND huyện Vạn Ninh

Liên kết website

Thông kê truy cập