Trang thông tin tổng hợp Viện Kiểm Sát Khánh Hòa

Năm Du lịch quốc gia 2019 - Nha Trang, Khánh Hòa

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ VII BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ VII BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)
Toàn cảnh Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết TW7 (khóa XII) của Đảng

   Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/ĐUK ngày 04/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
, ngày 11/7/2018 Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương VII (Khóa XII) cho toàn thể cán bộ,  đảng viên và người lao động trong đơn vị. Đồng chí Nguyễn Phước Bửu Sơn – Phó trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối là báo cáo viên cấp tỉnh trực tiếp truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản nhất của các Nghị quyết, bao gồm:

            -Nghị quyết số  26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

-Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

-Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

   Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị hiểu, nắm rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới gắn với chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết./.

Tuấn Văn

Liên kết website

Thông kê truy cập